Náhradní díly na motorky, čtyřkolky, skůtry, automobily

Reklamační řád

Reklamace - Reklamační řád

Záruční doba a záruční podmínky na všechny výrobky a zboží jsou poskytovány dle zákona. Reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami, především se posuzuje podle Občanského zákoníku v platném znění.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce neprodleně informovat prodávajícího. V případě obdržení poškozené zásilky během přepravy informuje kupující neprodleně kupující, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem (prodávající bohužel nemůže ručit za bezchybné doručení zásilek, ale i těmito reklamacemi se zabývá, ale za podmínky, že musí být dodrženy reklamační podmínky daného přepravce).
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou elektronického nebo písemného oznámení (viz. formulář Reklamační protokol v liště v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH neprodleně 7 dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, dopisem) společně s číslem faktury a dokladem o dodání / zaplacení do sídla prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat o jaké vady se jedná a jak se projevují. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Reklamované zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu pouze BEZ DOBÍRKY (dobírka nebude přijata!) na adresu provozovny:
OULEHLA motor parts s.r.o.
Stádlo 121
78501 Šternberk
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností (např. zaplacení zboží, atd.).
Všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci odborným servisem.
V případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnosti oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez výjimky.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu / používání výrobků a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka.
Nárok na reklamaci zaniká, pokud zboží bylo prodávajícím poškozeno (např. odtržením etiket, závěsných štítků nebo jiných visaček, ramínek) nebo opotřebováno či jakkoli použito, testováno nebo namontováno.
Je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem zboží si prodávající vyhrazuje právo na odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatele k posouzení.
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani v obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu.

 • Výbrusy, přelisování vložek, honování a začištění kanálů válců
 • Opravy nikasilů ve špičkové kvalitě, lapování nikasilů
 • Přelisování ojnic a vyvážení klikových hřídelů
 • Proměření válců, výběr vhodného průměru pístní sady
 • Výměna vybraných válců za již opravené = zkrácení doby opravy
 • Výměna nikasilu za litinovou vložku, pískování dílů
 • Broušení ventilů, sedel a opravy motorů
 • Rovnání čel válců i hlav
 • Najdeme Vám výrobek podle rozměrů původního dílu
 • Vybraný díl Vám vyfotíme ikona_foto
 • Dodání zboží do 24.hod i na Slovensko
 • Dodání zboží i v sobotu v ČR
 • Objednávky uplatněné do 14.45 hod. zašleme ještě dnes !
 • Osobní odběr v sídle firmy Po-Čt 8-16 hod., Pá 8-15 hod.
 • Při výběru platby převodem vyčkejte na fakturu, která Vám obratem přijde na email. Pak teprve
  před odesláním zboží zaplatíte.
 • Roční věrnostní slevy, větší odběr zboží = vyšší sleva po celý rok
 • Základní velkoobchodní sleva bez nutnosti minimálního odběru
 • Doprava po ČR zdarma od hodnoty zboží 3 000Kč pro maloobchod
 • Doprava po ČR zdarma od hodnoty zboží 5 000Kč pro velkoobchod
Rychlý kontakt
OULEHLA motor parts s.r.o. Mobil 1: (+420) 737 017 234
Stádlo 121 Mobil 2: (+420) 602 732 488
783 13 Štěpánov Email: oulehla@oulehla.cz
Sledovat zásilku PPL Najdete nás na Facebooku Najdete nás i na Facebooku